Προκήρυξη για την Πλήρωση 18 Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία» το οποίο περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δεκαοκτώ (18) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Πέραν του ανωτέρω αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και ελεύθεροι ακροατές οι οποίοι θα εμπίπτουν στις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. και οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Οι ελεύθεροι ακροατές δεν θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο. Σε αυτούς θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Κριτήρια για τα μαθήματα που προσφέρονται σε ελεύθερους ακροατές καθώς και ο ανώτερος αριθμός συμμετοεχόντων σε κάθε μάθημα ορίζονται από τους διδάσκοντες των προσφερόμενων μαθημάτων σε συνεργασία τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ αφορά ένα πλήρες πρόγραμμα διετούς εντατικής φοίτησης (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και 2 θερινές περιόδους) στο οποίο αντιστοιχούν 150 ECTS και απονέμει:

–  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία

σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις:

(α) Κλινική Ψυχολογία

(β) Κλινική Νευροψυχολογία

(γ) Σχολική Ψυχολογία

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη Εφαρμοσμένης 2017-2018

Δείτε την ιστοσελίδα εδώ