“Επιστήμες της Αγωγής” – Κατεύθυνση “Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό (Sciences of Education: Reading Education, Reading Promotion, and Educational Material Development)

Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας των Π.Μ.Σ προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (“Sciences of Education”) και στην ειδίκευση:
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό»
(“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”).

Σκοπός της ειδίκευσης «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”) είναι να συνδυαστεί για πρώτη φορά, συστηματικά και διεπιστημονικά, η διερεύνηση της ψυχοπαιδαγωγικής διαδικασίας της ανάγνωσης με την αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, τη διδασκαλία της λογοτεχνίας γενικότερα, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των παιδιών και των ενηλίκων, αλλά και με τον σχεδιασμό και την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για το σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στην ειδίκευση του ΠΜΣ
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό»
(“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”), οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• συνδυάζουν με μεθοδικό τρόπο την πράξη της ανάγνωσης με την αισθητική τέρψη, ώστε να προάγουν τη φιλαναγνωσία των μαθητών, αλλά και του ίδιου του εαυτού τους,
• μυηθούν συστηματικότερα στη λογοτεχνία (λαϊκή και επώνυμη) και να την αγαπήσουν, καθώς και να αναπτύξουν συνήθειες ανάγνωσης, που θα συνεχίσουν να έχουν ως ενήλικοι, στα πλαίσια μιας διά βίου παιδείας και εκπαίδευσης,
• προβαίνουν στη διαπίστωση και την κατανόηση των αναγνωστικών στάσεων, των αναγνωστικών ενδιαφερόντων, των αναγνωστικών προτιμήσεων και των αναγνωστικών συνηθειών των μαθητών/-τριών, αλλά και του ίδιου του εαυτού τους,
• διαμορφώνουν σύγχρονο κατανοητό και ελκυστικό αναγνωστικόεκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές/-τριες, σύμφωνα με παιδαγωγικές προδιαγραφές, που θα ευνοεί την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία,
• γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους, εντάσσοντας την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων από τους μαθητές/-τριες στο σχολείο, με εποικοδομητικό τρόπο,
• καλλιεργούν και να προωθούν, μέσω της λογοτεχνικής ανάγνωσης, κοινωνικές στάσεις όπως η κατανόηση του διαφορετικού-άλλου, η συνύπαρξη και η επικοινωνία μεταξύ των νέων ανθρώπων, η ισότητα και η συνεργασία, η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών και εμποδίων κ.λπ.,
• γνωρίσουν και να αξιοποιούν διδακτικά τη λογοτεχνική και εν γένει πολιτιστική κληρονομιά, μέσω ενός μεθοδικού προγράμματος φιλαναγνωσίας,
• ενισχύουν γενικότερα το έργο της αγωγής των μαθητών/-τριών τους με την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά και να γίνουν οι ίδιοι φιλαναγνώστες.

Απονεμόμενος τίτλος
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών αποκτούν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες της Αγωγής» με ειδίκευση στην «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”). Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγεί
Ο αριθμός που θα δεχτεί η ειδίκευση είναι μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες

Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλλουν από 23/12/2019 μέχρι 31/01/2020 φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) ή στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13α ισόγειο, Τ.Κ. 106 80 Αθήνα. Ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία: Δευτέρα-Τετάρτη -Παρασκευή 10:30-13:30.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα εδώ