Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης

Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης» οργανώνει δύο κύκλους επιμόρφωσης (διάρκειας 70 ωρών), οι οποίοι απευθύνονται σε νέους και άνεργους (ή μερικής απασχόλησης) επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας και εκπαιδευτικούς.
Οι δύο κύκλοι επιμόρφωσης χρηματοδοτούνται από τον Όμιλο ΟΠΑΠ (οι επιλεγέντες θα επιμορφωθούν δωρεάν) και θα διοργανωθούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 2017 (πιθανότερη ημερομηνία έναρξης του κύκλου της Αθήνας Σάββατο 23/9/17 και της Θεσσαλονίκης Σάββατο 30/9/17). Οι κύκλοι θα έχουν διάρκεια τριών περίπου μηνών και οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα.

Η αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/13Gbi9wNGiTR_YttVIg0ndnz7m_DLyriHzuZKe17Cp_g/edit

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 31η Αυγούστου 2017.

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα γίνει με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια (ανεργία ή μερική απασχόληση, χαμηλό εισόδημα και ηλικία) και, επειδή ο αριθμός τους θα είναι περιορισμένος (50-60 άτομα σε κάθε κύκλο), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

– επιστήμονες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας)
– επιστήμονες υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας)
– εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
– υπάλληλοι/στελέχη Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας.

Οι οποίοι επιπλέον:
– πρέπει να είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή χαμηλού εισοδήματος, και
– δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, και
– δεν πρέπει να έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2017, ενώ θα υπάρξει ποσόστωση ως εξής: επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υγείας 70% και εκπαιδευτικοί 30%.
Αμέσως μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον ιστοτόπο του Προγράμματος
(https://www.phweb.psych.uoa.gr/), οι επιλεγέντες θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά
(αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματά τους του έτους 2016, και αντίγραφα πτυχίων) ακολουθώντας τις οδηγίες που θα είναι διαθέσιμες στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.