Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κλινική Ψυχολογία”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία» θα λειτουργήσει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή κατ’ ανώτατο είκοσι (20) φοιτητών/τριών (ΦΕΚ 796 τ. Β/6-5-2015). Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ: http://www.psych.uoa.gr.

Δικαίωμα υποψηφιότητας:

Α) Για το ΠΜΣ «Κλινική Ψυχολογία» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απονεμόμενοι τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κλινική Ψυχολογία.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

Υποψηφιότητες

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 23/4/2017 έως και 24/5/2017 στο Τμήμα Ψυχολογίας, στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (κυψέλη 544 ) από 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. καθημερινά τις εργάσιμες μέρες. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7277848 (κ. Χρήστος Μπαλίκος).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας και ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 24η Μαΐου 2 2017 στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών κυψέλη 544 (υπόψη κ. Χ. Μπαλίκου) Πανεπιστημιούπολη Zωγράφου, Τ.Κ. 157 03, Αθήνα.

Δείτε την εδώ Προκήρυξη