Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης

panepistimio aigaiouΜυτιλήνη από 15-19 Σεπτεμβρίου 2016

Με ιδιαίτερη χαρά το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» και το Εργαστήριο «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών» σας προσκαλεί στο 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) με θέμα

“Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης” που θα διοργανώσει στο χρονικό διάστημα 15-19 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μυτιλήνη.

Περιεχόμενο – Θεματολογία
Το αντικείμενο του 4ου Εργαστηριακού Προγράμματος Σπουδών (Autumn School) αφορά στην εκπαίδευση σε θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης. Εστιάζει στην εκπαίδευση
επιστημόνων όλων των κλάδων σε ειδικά κυρίως θέματα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, καθώς και στην ουσιαστική, συνδυαστική αξιοποίηση των μεθόδων αυτών στο πλαίσιο μιας έρευνας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές που κινούνται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών (π.χ. κοινωνιολόγους, οικονομoλόγους, ψυχολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, κλπ.) ή σε συναφείς επιστημονικούς χώρους (π.χ. επιστήμες της αγωγής, επιστήμες υγείας, κλπ.) και οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν σε θέματα σχεδιασμού και μεθοδολογίας της έρευνας, καθώς και σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας ερευνητικών δεδομένων. Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος ανάλογα με το επίπεδο εξοικείωσής τους, στα θέματα που πραγματεύεται το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School).

Στα πλαίσια αυτά, το γνωστικό αντικείμενο του 4ου Εργαστηριακού Προγράμματος Σπουδών (Autumn School) θα αναπτυχθεί σε δύο Θεματικές Ενότητες:

1η Θεματική Ενότητα: Επιστημολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης
2η Θεματική Ενότητα: Ποιοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης

Από το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) παρέχονται 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αίτηση Εγγραφής

Κατεβάστε Αίτηση_Autumn School

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση

el-emke@aegean.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 01/09/2016.

Προθεσμία εγγραφής σε ολόκληρο το Πρόγραμμα με μειωμένα δίδακτρα 330 ευρώ: 10 Αυγούστου 2016.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα για την αποδοχή τους στο Πρόγραμμα.
Η τιμή των 330 ευρώ καλύπτει τη διδασκαλία, τις σημειώσεις, τις αίθουσες και τον υπερσύγχρονο διαθέσιμο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και κοινωνικό πρόγραμμα (εκπαιδευτική εκδρομή, Cocktail Party και δείπνο).
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και μία μόνο εκ των δύο θεματικών ενοτήτων της επιλογής τους με κατάλληλη προσαρμογή των διδάκτρων κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους. Συνιστάται, όμως, η παρακολούθηση και των δύο ενοτήτων τόσο για την εξασφάλιση σφαιρικότερης γνώσης της ερευνητικής διαδικασίας, όσο και για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συμπληρωματικής εφαρμογής των μεθόδων στη βάση κοινού σχεδίου έρευνας.

Επιδιωκόμενοι Στόχοι
Στόχος του 4ου Εργαστηριακού Προγράμματος Σπουδών (Autumn School) είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο των θεωρητικών όσο και των πρακτικών δεξιοτήτων των ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό της στατιστικής έρευνας, στην ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών δεδομένων με τη χρήση γενικών (EXCEL) και εξειδικευμένων στατιστικών λογισμικών (SPSS, NCSS, R, LimeSurvey, Eviews κλπ.), ως και στο σχεδιασμό και διενέργεια της ποιοτικής έρευνας θεωρητικά και με τη χρήση του NVivo.

Τα μαθήματα στατιστικής θα επικεντρωθούν κυρίως στην κατανόηση των μεθόδων και των τεχνικών, στην ανάπτυξη «στατιστικής σκέψης» και στις εφαρμογές και όχι τόσο σε μαθηματικές πράξεις και υπολογισμούς. Η στατιστική σκέψη αναφέρεται στην ικανότητα να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα από διαφόρων ειδών στατιστικά δεδομένα με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων και τεχνικών. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες, αφού κατανοήσουν τις αρχές που διέπουν τη στατιστική μεθοδολογία, στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών, θα
μάθουν αφ’ ενός να επεξεργάζονται ερευνητικά δεδομένα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αφ’ ετέρου θα μάθουν ειδικές στατιστικές αναλύσεις με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούν να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία.

Το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) επεκτείνεται και στις ποιοτικές μεθόδους στις κοινωνικές επιστήμες εξετάζοντας ένα εύρος στρατηγικών και τεχνικών ποιοτικής έρευνας, όπως συνεντεύξεις, παρατήρηση, ομάδες εστίασης, κλπ. Επίσης, εξετάζει τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, όπως ανάλυση περιεχομένου, φαινομενολογική ανάλυση, ανάλυση διαλόγων κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα επιστημολογικά προαπαιτούμενα της κοινωνικής έρευνας, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τόσο η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των
εξηγητικών προσεγγίσεων και της μεθοδολογίας άντλησης κοινωνικών δεδομένων όσο και η λογική στόχευση των ερευνητικών υποθέσεων και των εννοιολογήσεωνμέσα από την κατανοητική τους ερμηνεία και σε συνάφεια με το περιεχόμενο των κοινωνικών προβλημάτων που εξετάζονται.

Το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) πλαισιώνεται με διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και κοινωνικό πρόγραμμα και πραγματοποιείται σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον στο Campus του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ώστε να συνδυάζεται η παροχή γνώσης με την ευχάριστη διαμονή και ξεκούραση.

Καθηγητές που θα διδάξουν:
Κώστας Ρόντος, Καθηγητής Στατιστικής και Κοινωνικής Δημογραφίας Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γιάννης Κάλλας, Καθηγητής Κοινωνικής Πληροφορικής και Ερευνητικών Υποδομών Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Νίκος Ναγόπουλος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Γνώσης και Επιστημολογίας Κοινωνικών Επιστημών Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μάνος Σαββάκης, Καθηγητής Ποιοτικών Μεθόδων Έρευνας και Μικροκοινωνιολογίας Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γιώργος Πετράκος, Καθηγητής Ποσοτικών Μεθόδων Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Μαρία-Έλενα Συρμαλή, Ph.D Οικονομικών Επιστημών, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Νίκος Πανάγος, Αγροοικονομολόγος, Μ.Α Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου και Στέλεχος του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

Οι ενδιαφερόμενοι για σχετικές ερωτήσεις μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

el-emke@aegean.gr ή στα τηλέφωνα 22510-36525, 22510-36517, 22510-36544, ,6955483196, 6984233987.

Fax: 22510- 36509.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν στα παραπάνω τηλέφωνα πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ξενοδοχεία και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης που υπάρχουν για πιο οικονομικές λύσεις καταλυμάτων.
Τιμές συνεργαζόμενων ξενοδοχείων ως και άλλες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα αναρτηθούν και στο ειδικό link του Προγράμματος e-learning «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» (http://el-emke.aegean.gr).