Γραμματεία: ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ Α.Ε., Νίκης 16, Τ.Κ. 10557 Αθήνα
ΤΗΛ: 210 72 54 383 – 385 – 386, E MAIL: info@one2onesa.com