2ο Εισαγωγικό Σεμινάριο Οργονομίας

2o eisagogiko seminario OrgonomiasΜετά την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου Εισαγωγικού Σεμιναρίου Οργονομίας (2013-2015), οργανώνεται το 2ο Εισαγωγικό Σεμινάριο Οργονομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από την Εκπαιδευτική Επιτροπή Χαρα­κτηρανάλυσης και Ψυχιατρικής Οργονοθεραπείας. (Για μια περιγραφή της τεχνικής της ψυχιατρικής οργονοθεραπείας, βλέπε Ψυχιατρική Οργονοθεραπεία). Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί στα παρακάτω θέματα: Διαμόρφωση του χαρακτήρα, Χαρακτηρανάλυση, Ψυχιατρική οργονοθεραπεία, Ανατροφή παιδιών και αυτορρύθμιση, Κοινωνική οργονομία, Οργονομικός λειτουργισμός.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Το αγγλικό πρόγραμμα θα διεξαγά­γει ο ψυχίατρος Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν, από την Πενσυλβανία των ΗΠΑ, μέσω Skype και το ελλη­νικό πρόγραμμα θα διεξαγάγει προσωπικά ο ψυχίατρος Νάσος Τεόπουλος, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά θα γί­νουν 12 μαθήματα, ένα κάθε δύο μήνες, ημέρα Κυριακή, σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε οι σπουδαστές να συμμετέχουν ενεργά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει στην κατανό­ηση σημαντικών πλευρών του έργου του ψυχίατρου και φυσι­κού επιστήμονα Βίλχελμ Ράιχ. Εί­ναι ανοικτό για όλους όσους επι­θυμούν να μελετήσουν το έργο του. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα επι­θυμητή η συμμετοχή ψυχιάτρων, ψυχολόγων, γιατρών, κοινωνι­κών λειτουργών, νοσηλευτών, μαιών, γενικά επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών, οι οποίοι, λόγω επαγγέλματος, έχουν τη δυνατότητα να επηρε­άσουν όσους σχετίζονται μαζί τους, διαδίδοντας ταυτόχρονα τις σπουδαίες ανακαλύψεις του Ράιχ στο ευρύτερο κοινό. Για τους ψυχίατρους και ψυχολόγους θα ακολουθήσει ειδικό κλινικό σεμινάριο, με σκοπό την εκπαίδευσή τους στους αντίστοιχους κλάδους τους. (Βλέπε παρακάτω, παραγράφους Β, Γ, Δ & Ε.)

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Θα συζητηθούν και διερευνηθούν οι τρόποι υγιούς ανατροφής νηπίων και παιδιών που εξασφαλίζουν τη φυσική τους ανάπτυξη ώστε να διαθέτουν κατά την ενήλικη ζωή τους την απαραίτητη αυτοπε­ποίθηση για να απολαύσουν μια ικανοποιητική ζωή.

Στη σειρά των μαθημάτων περι­γράφεται και η μέθοδος θεραπεί­ας του Ράιχ, με την οποία μπορεί να αποκατασταθεί η φυσική, υγι­ής λειτουργικότητα του ατόμου, να απαλλαγεί από το άγχος, την κατάθλιψη και από πλήθος άλ­λων συγκινησιακών διαταραχών.

Πρόθεση του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα μεγάλο μέρος του έργου του Ράιχ, με τρόπο που να επιτρέπει την κατανόηση και την εφαρμογή των ανακαλύψεών του. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία του Πρώτου Εισαγω­γικού Σεμιναρίου (από το 2013 ως το 2015), και οι αιτήσεις που έχου­με για την επανάληψή του και τη διεύρυνση του θεμάτων του, απο­δεικνύουν ότι υπάρχει διαρκές ενδιαφέρον για την επιστήμη της οργονομίας.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:

 1. Επισκόπηση της εξέλιξης των ανακαλύψεων του Βίλχελμ Ράιχ και εισαγωγή στην επι­στήμη της οργονομίας.
 2. Η ανάπτυξη της θωράκισης και ο ρόλος της στην ψυχική υγεία.
 3. Τα στάδια ανάπτυξης του αν­θρώπου και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του χαρα­κτήρα. Εισαγωγή στους διά­φορους τύπους χαρακτήρων.
 4. Ο γενετήσιος χαρακτήρας.
 5. Ο οπτικός χαρακτήρας.
 6. Ο στοματικός χαρακτήρας.
 7. Ο πρωκτικός χαρακτήρας.
 8. Ο φαλλικός χαρακτήρας.
 9. Οι κοινωνικοπολιτικοί χαρα­κτήρες.
 10. Οι αρχές της ψυχιατρικής οργο­νοθεραπείας και η αντιμετώπι­ση των ψυχικών διαταραχών.
 11. Σωματικές βιοπάθειες και η σχέση τους με τη θωράκιση.
 12. Η πρόληψη των ψυχικών ασθενειών και ο ρόλος της οργονοθεραπείας στην αντι­μετώπισή τους.

Για τους ψυχίατρους και τους ψυχολόγους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Σεμιναρίου, θα ακολουθήσει  Kλινικό Σεμινάριο, το οποίο θα προϋποθέτει την παρακολούθηση του Εισαγωγικού και επιπλέον θα περιλαμβάνει:

Β. Εργαστηριακό σεμινάριο ορ­γονομικής μικροσκοπίας και βιοφυσικής. Προσφέρεται προ­αιρετικά σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν περισσότερο με τις ανακαλύψεις του Ράιχ και να αποκτήσουν εμπειρία επί των πειραματικών ερευνών του. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Σεμιναρίου και θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Γ. Το τριετές κλινικό σεμινάριο. Θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του εισαγωγικού σεμιναρίου και θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα από τους ψυχίατρους και οργοθεραπευτές Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν (μέσω Skype) και Νάσο Τεόπουλος (δια ζώσης). Μετά το πέρας του θα ακολουθήσουν προφορικές, γραπτές και κλινικές εξετάσεις.

Δ. Την παράλληλη προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων, η αναδόμηση του χαρακτήρα των οποίων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ε. Την επίβλεψη των εκπαιδευομένων από τα μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Τα ονόματα και οι πληροφορίες επικοινωνίας όσων θεραπευ­τών πιστοποιηθούν ως επαρκώς καταρτισμένοι να ασκούν τη μέ­θοδο θεραπείας του Ράιχ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Επιτροπής (www.orgonetherapytraining.com).

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για το Δεύτερο Εισαγωγικό Σεμινάριο Οργο­νομίας. Θα ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης όταν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής παρα­καλώ στείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία του σεμιναρίου, στη διεύθυνση: seminar@orgonetherapytraining.com