Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές), η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις παρακάτω θέσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου (1 έτος), οι οποίες δύνανται να ανανεωθούν ως αορίστου: 

1. Διοικητικός Υπάλληλος Μερικής Απασχόλησης (Δευτέρα-Παρασκευή, 6 ώρες ημερησίως)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών σε θέσεις διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες υποψήφιους

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

 • Πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της Διοίκησης Μονάδων ή/και Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
 • Εργασιακή εμπειρία στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη μονάδων υγείας

2 . Κλινικός Ψυχολόγος Πλήρους Απασχόλησης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών με εμπειρία παρέμβασης σε ενήλικο πληθυσμό με ψυχικές διαταραχές
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

 • Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο
 • Εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών και στην επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση admin@fainareti.gr μέχρι και την Κυριακή 31 Μαρτίου, σημειώνοντας στο θέμα του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Διοικητικός Υπάλληλος – Μερικής Απασχόλησης» ή «Κλινικός Ψυχολόγος –Πλήρους Απασχόλησης».

Έπειτα από αξιολόγηση των βιογραφικών και μέχρι τις 8 Απριλίου 2019, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους επιλεχθέντες υποψήφιους, για τη διεξαγωγή συνέντευξης, στην οποία οι κληθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάθε θέση εργασίας.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΑμΚΕ Φαιναρέτη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε πως τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαγράφονται οριστικά δύο μήνες μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας.