Κατανοώντας την Ανάπτυξη του Ανθρώπου

Συγγραφείς: Wendy L. Dunn, Grace J. Craig

Το βιβλίο Κατανοώντας την Ανάπτυξη του Ανθρώπου παρουσιάζει με εύ­ληπτο και επιστημονικό τρόπο το συναρπαστικό ταξίδι της ζωής του ανθρώπου από τη σύλληψη μέχρι το τέλος του βίου. Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας, σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και γονείς που ενδιαφέρονται να μάθουν για την ανάπτυξη των παιδιών τους, καθώς και σε κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να ανακαλύψει πώς εκτυλίσσεται η ανάπτυξη του ανθρώπου καθ’ όλη την πορεία του βίου, δίνοντας έμφαση στις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων.
Η τέταρτη έκδοση του βιβλίου αποτελεί μια ουσιαστική αναθεώρηση και επανεξέταση, καθώς προστέθηκε σημαντικό νέο περιεχόμενο σε κάθε κεφά­λαιο. Συγκεκριμένα, η τέταρτη έκδοση περιλαμβάνει τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα στην αναπτυξιακή επιστήμη, με την προσθήκη πρόσφατων ερευ­νητικών δεδομένων και βιβλιογραφικών αναφορών σε κάθε ένα από τα 18 κεφάλαια του βιβλίου.
Η τέταρτη έκδοση λειτουργεί σε ψηφιακή και σε παραδοσιακή μορφή κει­μένου και υποστηρίζεται από μια σειρά βίντεο προκειμένου να αποσαφηνι­στούν διάφορες αναπτυξιακές έννοιες και διεργασίες. Επίσης, οι διδάσκοντες θα έχουν στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό, διαφάνειες, προτάσεις δι­δασκαλίας και δραστηριοτήτων στην τάξη, τράπεζα θεμάτων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου, υλικό πολύτιμο για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους.
Στην ελληνική έκδοση του βιβλίου προστέθηκαν στατιστικά δεδομένα από την Ελλάδα. Καθοριστικής σημασίας είναι η συνεισφορά των συναδέλφων ψυχολόγων στην ενσωμάτωση στο κείμενο ερευνητικών δεδομένων και βι­βλιογραφικών αναφορών από τις μελέτες τους, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να εξοικειωθούν με τη δουλειά τους και να εμπνευστούν για τη δική τους έρευνα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Παπαζήση
Αριθμός σελίδων: 948
Έτος έκδοσης: 2021
Τιμή: €80