Oμαδική Ψυχοθεραπεία

Σε μια ομάδα, οι θεραπευτικοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών της και την δυναμική που σχηματίζεται ανάμεσά τους, καθώς στοχεύουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλο.

Διαφορετικές φωνές εκφράζονται από διαφορετικά άτομα, οι οποίες φωτίζουν κομμάτια μέσα στον κάθε συμμετέχοντα, τα οποία είναι σκόπιμα κρυμμένα ή απλά άγνωστα. Έτσι αποκτά κανείς καλύτερη επίγνωση του εαυτού του και ανακαλύπτει τρόπους που αλληλεπιδρά με διαφορετικούς ανθρώπους σε ένα σύνολο.

Η θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται τόσο μεταξύ του θεραπευτή και των μελών, όσο και μεταξύ των μελών, καθώς και η ανατροφοδότηση του ενός προς τον άλλο ευνοούν την δημιουργία μιας ατμόσφαιρας αποδοχής και εμπιστοσύνης και παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας.

Δομή των συναντήσεων

Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά (οι μέρες και οι ώρες θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες). Η ομάδα απαρτίζεται από 4 – 8 μέλη, τα οποία δεν γνωρίζονται από πριν μεταξύ τους. Βασικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην ομάδα είναι η εχεμύθεια, η ελευθερία έκφρασης κάθε μέλους, χωρίς κριτική από τους άλλους και η σταθερότητα.

Γιατί να επιλέξω την ομαδική ψυχοθεραπεία;

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι εξαιρετικά πολύτιμη και θεραπευτική για πολλούς λόγους. Σύμφωνα με τον Irvin Yalom, η ομαδική ψυχοθεραπεία προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

• Κατανόηση του εαυτού: τα άτομα ανακαλύπτουν και διερευνούν άγνωστες πτυχές του εαυτού τους μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τα άλλα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα.
• Ενστάλαξη ελπίδας: η ομάδα αποτελείται από άτομα που βρίσκονται σε διαφορετική φάση της θεραπευτικής τους διαδρομής με αποτέλεσμα η πρόοδος κάποιων μελών να λειτουργεί ενθαρρυντικά για άλλα. Επίσης, η αίσθηση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ότι υπάρχει ανάμεσά τους αμοιβαίο και ειλικρινές ενδιαφέρον και φροντίδα είναι πολύ θεραπευτική και ενθαρρυντική για κάθε άτομο, καθώς ανακαλύπτει πως είναι σημαντικό για τους άλλους και ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του.
• Καθολικότητα: πρόκειται για την αίσθηση ότι τα θέματα που μας απασχολούν έχουν μια καθολική, πανανθρώπινη προέλευση. Το άτομο συνειδητοποιεί ότι δεν είναι ο μόνος που βιώνει αντίστοιχες δυσκολίες και βιώνει μεγάλη ανακούφιση μέσα από το μοίρασμα, την ενσυναίσθηση και την αποδοχή των άλλων μελών.
• Αλτρουισμός: αναπτύσσεται η αυτοεκτίμηση μέσα από την προσφορά βοήθειας στους άλλους.
• Διαπροσωπική μάθηση: μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους το κάθε μέλος αναγνωρίζει πώς επιδρούν συγκεκριμένες συμπεριφορές του πάνω στους άλλους και τι εντύπωση τους δημιουργεί. Αυτό αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσης καθώς φωτίζονται πλευρές του εαυτού που μπορούν να αναδειχθούν μόνο μέσα σε ένα ομαδικό πλαίσιο.
• Οικογενειακή επαναδιαδραμάτιση: το περιβάλλον της ομάδας προσομοιάζει οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο κάθε μέλος μπορεί να επεξεργαστεί εμπειρίες που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξή του. Κάθε άτομο αναπόφευκτα αλληλεπιδρά με βάση τα μοτίβα του ‘σχετίζεσθαι’ που έχει μάθει από την οικογένειά του και έτσι μέσα σε μια ομάδα θεραπευτική δίνεται η δυνατότητα να αντικαταστήσει δυσλειτουργικά παγιωμένα μοτίβα επικοινωνίας.
• Συνεκτικότητα: δημιουργείται από τους κοινούς στόχους των μελών της ομάδας, μέσα στην οποία ο καθένας βιώνει αποδοχή και ασφάλεια. Μέσα σε αυτό το κλίμα τα μέλη μπορούν να δουλέψουν τον φόβο έκθεσης μπροστά σε κόσμο και να αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους βελτιώνοντας την αυτοεκτίμησή τους.
• Κάθαρση: πρόκειται για τη συναισθηματική ανακούφιση που προκαλεί το μοίρασμα επώδυνων συναισθημάτων μέσα στην ατμόσφαιρα ασφάλειας και εμπιστοσύνης της ομάδας.
• Μετάδοση πληροφοριών: προκαλείται από το μοίρασμα εμπειριών, απόψεων, συμβουλών.
• Μιμητική συμπεριφορά: πρόκειται για την υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που είναι ωφέλιμες. Το άτομο μπορεί να παρατηρήσει πως χειρίζονται οι υπόλοιποι τις δυσκολίες τους, γεγονός που αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσης. Μπορεί να υιοθετήσει ή να απορρίψει συμπεριφορές ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους και έτσι να ανακαλύψει καλύτερα τι ταιριάζει με την προσωπικότητά του και τι όχι.
• Υπαρξιακοί παράγοντες: αφορά στη συνειδητοποίηση των σημαντικών θεμάτων της ζωής, την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, την πιο ειλικρινή στάση απέναντι στις ανάγκες μας.
* Πηγή: Yalom, D. Irvin, & Leszcz, M., Θεωρία και Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, Αθήνα, (2006), εκδόσεις ΑΓΡΑ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Bέρα Πρατικάκη
6937349996
vpratikakis@me.com
https://www.facebook.com/verapratikakitherapy/