Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων WISC-V

Φεβρουάριος 2019: 16-17/2 & 23-24/2, ώρες 11.00 έως 17.00. Σύνολο 24 ώρες.

Χώρος διεξαγωγής: Ψυχοδός Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής & Προσωπικής Ανάπτυξης.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο έχει διάρκεια 24 ώρες και  απευθύνεται σε ψυχολόγους (φοιτητές, μεταπτυχιακούς, επαγγελματίες) που καλούνται να αξιολογήσουν τη νοημοσύνη και να διαγνώσουν γνωστικά και ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και εφήβων.

Πληροφορίες για το WISCVΗ πέμπτη έκδοση της Κλίμακας Weschler για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας από 6 ετών έως και 16 ετών και 11 μηνών έχει δημιουργηθεί με βάση τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στο επίπεδο των γνωσιακών νευροεπιστημών. Καθώς έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στην αντίληψη της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένα γνωστικά επίπεδα (π.χ. η εργαζόμενη μνήμη είναι σημαντικό κομμάτι της νοημοσύνης, κ.α.) έχουν προστεθεί νέες υποδοκιμασίες και τα στοιχεία στις υποδοκιμασίες έχουν επικαιροποιηθεί, χωρίς να αυξάνεται ο χρόνος της χορήγησης. Παράλληλα, οι τρείς δείκτες νοημοσύνης, λεκτικός-πρακτικός και γενικός της τρίτης έκδοσης του WISC, έχουν ήδη τροποποιηθεί από την τέταρτη έκδοση σε έξι δείκτες, τον Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης, τον Δείκτη Οπτικοχωρικής Αντίληψης, το Δείκτη του Ρέοντος Συλλογισμού, τον Δείκτη της Εργαζόμενης Μνήμης, τον Δείκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας και τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης. Συνεπώς είναι διαθέσιμοι πέντε διαφορετικοί πρωταρχικοί/πρωτογενείς δείκτες νοημοσύνης πέραν του Γενικού Δείκτη, όπως και πέντε βοηθητικοί δείκτες, Ποσοτικού Συλλογισμού, Ακουστικής Εργαζόμενης Μνήμης, Μη λεκτικής Ικανότητας, Γενικής Ικανότητας και Γνωστικής Επάρκειας που παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού και την επίδοση του στο WISC-V.

Το WISC-V προσφέρει πιο πλούσιο και λεπτομερές υλικό με σκοπό την βελτίωση του βάθους της ερμηνείας και της κατανόησης των διατομικών και ενδοατομικών δυνάμεων και ελλειμμάτων του μαθητή, του μαθησιακού προφίλ του, της νευροψυχολογικής λειτουργικότητας του και των ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών του. Δίνει πληροφορίες όχι μόνο για τις ικανότητες και τα ελλείμματα του παιδιού, αλλά και για την νευροψυχολογική διαδικασία (process) που λανθάνει σε μια ικανότητα (ability). Με βάση τα προαναφερόμενα παρέχονται συγκεκριμένες εξατομικευμένες  ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις για τους γονείς, τους δασκάλους, τα παιδιά και τους εφήβους και διαμορφώνεται ένα αποτελεσματικό πλάνο παρέμβασης.

Χρησιμοποιείται παράλληλα και με άλλα εργαλεία και τεχνικές (π.χ. κλινική συνέντευξη, κ.α.) στην διαγνωστική διαδικασία της νοητικής αναπηρίας, των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, της αναπτυξιακής διαταραχής, της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και της υπερκινητικότητας, της γλωσσικής διαταραχής, της χαρισματικότητας, της τραυματικής εγκεφαλικής διαταραχής και χρησιμοποιείται στη διαδικασία διαφοροδιάγνωσης με τις συναισθηματικές διαταραχές.

Στην Ελλάδα η στάθμιση έγινε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια της NCS PEARSON Inc., η οποία είναι ο αποκλειστικός εκδότης και διαθέτης του εργαλείου στην Ελλάδα. Η στάθμιση του WISC–V, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα σε πανελλαδικό επίπεδο, εξασφαλίζει την αξιοπιστία και τηνεγκυρότητα του εργαλείου, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη εποχή, για τη μέτρηση της νοημοσύνης των παιδιών στην Ελλάδα. Την επιστημονική διεύθυνση της στάθμισης στον ελληνικό πληθυσμό ανέλαβε η Αριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και  Συµβουλευτικής, Τµήµα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University U.S.A.

Θεματικές ενότητες:

 1. Το ελληνικό WISC-V.
 2. Αναλυτική περιγραφή της δομής της κλίμακας, αναλυτική περιγραφή των πρωτογενών δεικτών και αναλυτική περιγραφή των βοηθητικών δεικτών.
 3. Αναλυτική περιγραφή των δεικτών αξιολόγησης της συνολικής νοητικής λειτουργίας.
 4. Αναλυτική παρουσίαση της κάθε υποκλίμακας.
 5. Οι γνωστικές ικανότητες που αξιολογούνται σε κάθε υποκλίμακα.
 6. Πιθανά λάθη, από τι επηρεάζεται η κάθε υποκλίμακα, παρατηρήσεις συμπεριφοράς και κλινικές παρατηρήσεις σε κάθε υποκλίμακα.
 7. Role playing σε κάθε υποκλίμακα.
 8. Η βαθμολόγηση: συμπλήρωση του συνοπτικού φύλλου βαθμολόγησης, της αρχικής ανάλυσης, της βοηθητικής ανάλυσης και της ανάλυσης επεξεργασίας και η δημιουργία του διαγράμματος.
 9. Τα στάδια της ερμηνείας, πότε επιλέγεται κάθε δείκτης για την περιγραφή της γενικής νοητικής λειτουργίας, τί σημαίνει συνοχή και κλινική σημαντική διαφορά για τους δείκτες γενικής νοημοσύνης, μη λεκτικής νοημοσύνης και γενικής νοητικής ικανότητας.
 10. Η ερμηνεία των πρωτογενών δεικτών, συνοχή, κλινικά σημαντική διαφορά, στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των υποκλιμάκων που απαρτίζουν την κάθε μια.
 11. Η διατομική και ενδοατομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 12. Οι βοηθητικοί δείκτες.
 13. Ανάλυση διατομικών και ενδοατομικών δυνατοτήτων και αδυναμιών.
 14. Η Νευροψυχολογική ερμηνεία των ευρημάτων.
 15. Ειδικά θέματα στην ερμηνεία (χαρισματικότητα, νοητική αναπηρία, μαθησιακές διαταραχές, δεπυ, τραυματική εγκεφαλική διαταραχή, συναισθηματικές δυσκολίες).
 16. Αναλυτικά ποικίλες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις με βάση τα ευρήματα για εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά, εφήβους.
 17. Συμπλήρωση του φύλλου βαθμολόγησης και ερμηνεία πρωτοκόλλων από πραγματικά περιστατικά νοητικής υστέρησης, οριακής νοημοσύνης, δυσλεξίας, δυσαριθμησίας, χαρισματικότητας και περιστατικών με ενδείξεις δεπυ, συναισθηματικών διαταραχών βήμα βήμα.
 18. Role playing.

Επιπρόσθετη εκπαίδευση: Σε άτομα με περιορισμένη κλινική εμπειρία στις κλίμακες Weschler για παιδιά και εφήβους προτείνονται δύο αυτόνομες επιπρόσθετες εκπαιδευτικές ενότητες 5 ωρών η κάθε μία, με θεματολογία:

Πρώτη Εκπαιδευτική Ενότητα

 1. Η έννοια της νοημοσύνης – ορισμοί, θεωρίες, ρόλος της κληρονομικότητας-περιβάλλοντος.
 2. Θέματα στη μέτρηση της νοημοσύνης.
 3. Αρχές δεοντολογίας.
 4. Συνέντευξη με τους γονείς για το ιστορικό.
 5. Η συνάντηση με το παιδί-έφηβο.
 6. Χορήγηση σε ειδικό πληθυσμό (αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΕΠΥ, γλωσσικές διαταραχές, κ.α.).
 7. Η εγκαθίδρυση της συμμαχίας.

Δεύτερη Εκπαιδευτική Ενότητα

 1. Η συγγραφή της έκθεσης εκτίμησης της νοητικής λειτουργίας.
 2. Κλινική εφαρμογή σε παιδιά με νοητική υστέρηση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεπυ, συναισθηματικές διαταραχές, χαρισματικότητα, κώφωση, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, σοβαρή διαταραχή της επικοινωνίας, κινητικές αναπηρίες.
 3. Η συνεδρία παρουσίασης των αποτελεσμάτων στους γονείς.
 4. Η συνεδρία παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο παιδί ή έφηβο.

Υπεύθυνη εκπαίδευσης: Άννα Φαρδή, Κλινική ψυχολόγος, M.Sc. Πιστοποιημένη στο WISC-V.

Η Άννα Φαρδή είναι Κλινική Ψυχολόγος, M.Sc. Έχει εξειδικευτεί στις διαγνωστικές εκτιμήσεις της ψυχικής, της νοητικής και της νευροψυχολογικής λειτουργίας με ψυχομετρικά εργαλεία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας), στο Mills College, California, U.S., στο University of Padova, Italy και στο The Centre, London. Από το 2008 συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαγνωστική εκτίμηση όπως το Παιδοψυχολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αττικόν, το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και το Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Ψυχοδός. Είναι εκπαιδευόμενο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου.

Παροχές: Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 35 θεωρητικές ώρες και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σε έκθεση ενός περιστατικού  από το αρχείο.

Παρέχεται πρακτική άσκηση σε δύο πραγματικά περιστατικά και role playing.

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος: Για εγγραφές έως 4 Φεβρουαρίου 2019: 350€ (πλέον ΦΠΑ).

Για τις ανεξάρτητες εκπαιδευτικές ενότητες: 70€ ανά εκπαιδευτική ενότητα (πλέον ΦΠΑ).

Χώρος διεξαγωγής: Ψυχοδός Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής & Προσωπικής Ανάπτυξης, Αχιλλέως Παράσχου 85, Γκύζη 11474 Αθήνα (πλησίον μετρό Αμπελόκηποι).

Κρατήσεις θέσεων: 210.6421184 και mail: psychodosedu@gmail.com