Εκδηλώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Ψυχολόγου στο ΑΠΘ

  Λεπτομέρειες:

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μια πλατφόρμα συλλογικής νοημοσύνης για την υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Καθηγητή του τμήματος Ιατρικής AΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2022 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 29.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

  Ένα (1) άτομο / Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Ψυχολογία / έως 24.000,00€ / έως 30-11-2022

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)
  Το άτομο που θα επιλεγεί θα δραστηριοποιηθεί στο παρακάτω αντικείμενο υπό την καθοδήγηση, επίβλεψη και έλεγχο του επιστημονικά υπευθύνου και ως μέλη της ομάδας του έργου:
  - Προετοιμασία, πραγματοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση κλινικών δοκιμών
  - Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων
  - Συγγραφή παραδοτέων και αναφορών

  Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των πακέτων εργασίας:
  ΠΕ7 [Προδιαγραφές πιλότων, επίδειξη και αξιολόγηση]
  ΠΕ8 [Διάδοση, Επικοινωνία & Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων0T ]0T

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Ψυχολογίας
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στη Γνωστική Ψυχολογία ή/και Νευροψυχολογία
  • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
  • Ερευνητική** εμπειρία 36 μηνών από συμμετοχή σε έργα σχετικά με τις Υπηρεσίες Υγείας και Ιατρική Πληροφορική.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας Γ2?C2)

  ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία με αντικείμενο σχετικό με τις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα συναφές με Γνωστική Ψυχολογία ή/και Νευροψυχολογία
  • Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με θέμα συναφές με Ψυχολογία ή/και Νευροψυχολογία
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

   

   

   

   

   

   

   

  Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση trontsiu@auth.gr είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Πανεπιστημιούπολη 54124, Θεσσαλονίκη, ώρες 10.00-14.00 έως τις 07/06/2022 και ώρα 14:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου.

  Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 999254 (Σοφία Ρέππου), ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994082, 994009, 994022.

  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

  Στοιχεία επικοινωνίας