Η Ε.Κ.Α.Ψ.Υ. δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ανέργου/ης

EKAPSYΗ «Εταιρία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ψυχική Υγεία» (Ε.Κ.Α.Ψ.Υ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για το διάστημα  Οκτώβριος 2013 – Σεπτέμβριος 2015, με το Σχέδιο Δράσης

ΕΝΕΡΓΕΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

 συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)». Η συμμετοχή, η οικονομική ενίσχυση και η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» με δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ – ΥΠΕΣ)», στοχεύει στην:

 • Ενίσχυση και συνέχιση της παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης του «Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών» (Κ.Κ.Υ.Γ.) στους πολίτες που ενδιαφέρονται άμεσα ή/και έμμεσα για θέματα βίας
 • Προώθηση του ενεργού ρόλου των πολιτών –εμπλεκομένων (θυμάτων, θυτών)-, επαγγελματιών και φορέων –δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, κοινωνικών- ενάντια στη βία κατά των γυναικών

  Η Ε.Κ.Α.Ψ.Υ. δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ανέργου/ης σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) για την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη και το συντονισμό του Σχεδίου ∆ράσης.

  Προυποθέσεις επιλογής:

  Απαιτούνται:

 • Να είναι εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., ανεξάρτητα αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Συστατικό σημείωμα θέσης εργασίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.
 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.
 • Παραπομπή από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε τεχνική/οργανωτική υποστήριξη/συντονισμό έργων

  Λαμβάνονται υπόψη:

 • Ιδιότητα του μέλους του συλλόγου
 • Γνώση/Κατανόηση/Ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας κατά των γυναικών
 • Εκπαίδευση/Εργασία/Εθελοντισμός σε θέματα βίας κατά των γυναικών
 • Εργασία/συμμετοχή σε συνθήκες υψηλού στρες
 • Συμμετοχή/ενεργοποίηση σε δράσεις κοινής ωφέλειας

Διαδικασία επιλογής:

Μετά την αποστολή του βιογραφικού και μιας σύντομης αναφοράς στις προϋπόθεσης επιλογής στο mail του συλλόγου info@ekapsy.gr. απαιτείται να δηλωθεί στο τηλ. 2310.27.67.82 συμμετοχή στη Συνάντηση Ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου Εγνατίας 95, 3ος όροφος , Παρασκευή 20/2/2015, ώρα 12.00. Κατάθεση αιτήσεων μετά τη συμμετοχή στη συνάντηση ενημέρωσης και μέχρι την Παρασκευή 20/2/2015, ώρα 5.00μ.μ.. Για την επιλογή θα ακολουθήσει συνέντευξη. Για την πρόσληψη, μετά την επιλογή, απαιτείται να προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά.