Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Executive Coaching και Management

Χρόνος ανάγνωσης 11 ΄

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Ε.Ο.Κ.Π) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω του προγράμματος «Ανοικτή Εκπαίδευση, Νέες τεχνολογίες και δια βίου Μάθηση» προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, επαγγέλματος και τόπου κατοικίας να αποκτήσουν γνώσεις σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, που τους είναι απαραίτητες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στηριζόμενα στη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής επιτρέπουν σε όλα τα άτομα να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να υλοποιήσουν το όνειρο τους για την πρόσβαση στη γνώση και στην πιστοποίηση των αποκτούμενων γνώσεων.

Το Πρόγραμμα «Executive Coaching και Management» αποσκοπεί να καταρτίσει στελέχη που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η λειτουργία του ιδιωτικού τομέα μέσα στις νέες σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης απαιτεί να έχει στη διάθεσή του στελέχη ιδιαίτερα καταρτισμένα σε θέματα coaching και management.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με το executive coaching. Ο ρόλος των executive coaching είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα πλαίσια των επιχειρήσεων. Το coaching χρησιμοποιείται πλέον ευρέως ως εργαλείο ανάπτυξης ηγεσίας, αλλά και ως εργαλείο διαχείρισης κάποιου ειδικού προβλήματος. Σύμφωνα με το American Management Association οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το coaching για να επιτύχουν : α) βελτίωση της ατομικής παραγωγικότητας, ανάπτυξη ηγεσίας, γ) βελτίωση και αύξηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, δ) βελτίωση της απόδοσης της οργάνωσης, ε) διαχείριση ειδικών προβλημάτων και στ) βελτίωση αποτελεσμάτων πρόσληψης.

Το executive coaching αποτελεί μία ιδανική μίξη συμβουλευτικής και οικονομίας και στοχεύει να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και πρόσωπα, που θα απασχοληθούν στο νέο αυτό τομέα. Το Πρόγραμμα παρέχει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και αναλύσεις εννοιών, επεξεργασία περιπτώσεων, αναφορά παραδειγμάτων και τεχνικών μέσω πλούσιων σημειώσεων και συναντήσεων ανατροφοδότησης με τους διδάσκοντες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν σε θέματα επιχειρησιακού coaching, facilitation και mentoring, συνδυάζοντας τις απαραίτητες γνώσεις διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

– απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής

– απόφοιτοι λυκείου που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αποτελείται από οκτώ θεματικές ενότητες¨

–          Εισαγωγή στο executive coaching, τη συμβουλευτική, τη διαμεσολάβηση (facilitation) και το mentoring

–          Κυριότερα μοντέλα coaching και mentoring

–          Προετοιμάζοντας του ηγέτες και τους διαμεσολαβητές του αύριο

–          Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο των επιχειρήσεων

–          Η επικοινωνία στο χώρο της εργασίας

–          Διαχείριση κρίσεων και στρατηγικός σχεδιασμός

–          Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεσματικότητα

–          Διοίκηση ολικής ποιότητας και λήψη αποφάσεων

Οι ενότητες οι οποίες θα διδαχθούν είναι οι ακόλουθες :

1.Εισαγωγή στο executive coaching, τη συμβουλευτική, τη διαμεσολάβηση (facilitation) και το mentoring

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες του executive coaching, της συμβουλευτικής και του mentoring.

Η προπονητική στελεχών (Executive Coaching) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται πιο συχνά ενώ ο όρος προπονητική ηγετών (leadership coaching) συναντάται σε λίγες μελέτες.

Οι προπονητές λειτουργούν ως εκπαιδευτές, συντονιστές, υποκινητές και υποστηρικτές. Η προπονητική δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υποκατάστατο της ψυχολογικής συμβουλευτικής ή κάποιου είδους θεραπεία για την κατάχρηση ουσιών. Αντιθέτως, παρέχει σημαντική βοήθεια στα ασκούμενα στελέχη, ως προς τις διαχειριστικές τους ικανότητες και την γενικότερη ενδυνάμωση τους.

Η προπονητική στελεχών αντλεί σε μεγάλο βαθμό θεωρητικά πλαίσια και πρακτικές δεξιότητες από την ψυχοθεραπευτική κοινότητα. Όμοια με την ψυχοθεραπεία, ο προπονητής και ο πελάτης εστιάζουν στις συμπεριφορές, νοοτροπίες ή γνωσιακά σχήματα του πελάτη. Αναφορικά με τα στελέχη, οι ομοιότητες μεταξύ της θεραπείας και της προπονητικής συχνά περιλαμβάνουν πρακτικές, όπως την ελεύθερη συζήτηση πάνω σε ευαίσθητα θέματα, την εξερεύνηση κρυφών σημείων, τις προκαταλήψεις και τις ελλείψεις, την απουσία άμυνας, καθώς και την προσπάθεια αλλαγής των προοπτικών και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Όσον αφορά τον προπονητή, οι ομοιότητες περιλαμβάνουν τη δέσμευση και την εμπιστευτικότητα, την παροχή ανατροφοδότησης, την εστίαση της προσοχής, τη θέσπιση σαφών ορίων μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής σχέσης, καθώς και την υποστήριξη και την πρόκληση σχετικά με την ανάπτυξη και την αλλαγή.

Επίσης, στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί η έννοια του mentoring. Το σημείο εκκίνησης του mentroring για την εξέλιξη αυτή αποτέλεσε η προσπάθεια να συγκεντρωθούν αφενός μεν οι θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη διδασκαλία (θεωρία) και αφετέρου δε οι πρακτικές γνώσεις των καθοδηγητών (πρακτική). Οι δύο αυτοί ρόλοι έχουν εξελιχθεί και εντοπίζονται εκ νέου τα τελευταία είκοσι χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία ως διαδικασία καθοδήγησης (mentoring), η οποία αναφέρεται ουσιαστικά στη διαμεσολάβηση της επαγγελματικής μάθησης. Η μεντορική σχέση εφαρμόστηκε τόσο στον κόσμο των επιχειρήσεων όσο και σε ποικίλα πεδία όπως η εκπαίδευση, η ιατρική, η νομική και η κοινωνική εργασία. Παράλληλα με το συγκεκριμένο όρο λοιπόν, χρησιμοποιούνται συχνά συνώνυμες έννοιες, όπως η προπόνηση, η εκπαίδευση και η συμβουλευτική, στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στη μεντορική σχέση.

2.Κυριότερα μοντέλα coaching και mentoring

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η ανάλυση των κυριότερων μοντέλων Coaching και mentoring. Συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορα αποτελεσματικά μοντέλα coaching, που επιλέγουν αρκετοί coaches για να δομήσουν τις συνεδρίες τους. Τα μοντέλα του coaching δεν δημιουργούν απαραιτήτως καλούς coach, αλλά συντελούν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου, βάσει του οποίου θα δομηθεί η κάθε συνεδρία. Επιτρέπεται η προβολή του “πεδίο μάχης” από τη σκοπιά ενός συστήματος, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ικανότητα ανταπόκρισης επαρκώς στις απαιτήσεις που θα προκύψουν. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μοντέλο, ο coach μπορεί να καθορίσει εξαρχής ένα σαφή στόχο και ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας ότι διεξάγεται σωστά, αφού του προσφέρουν ένα καθορισμένο πλαίσιο και ένα περίγραμμα.

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο για να υποστηριχθεί η προπονητική αποκομίζονται ποικίλα οφέλη, όπως:

– Καθορισμός κοινού στόχου, κατανοητού και από τα δύο μέρη.

– Σχεδιασμός σωστής διαδρομής και μείωση πιθανοτήτων απόκλισης από το στόχο

– Επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα – Διατήρηση της εστίασης

– Υποστήριξη σε προπονητή και προπονούμενο για την απόκτηση του μέγιστου δυνατού οφέλους

Τρία δημοφιλέστερα μοντέλα coaching που θα αναλυθούν είναι τα κάτωθι:

  • GROW
  • TGROW
  • OSCAR

Παράλληλα, τα μοντέλα καθοδήγησης (mentoring) τα οποία θα εξεταστούν αναφέρονται γενικότερα στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους διευθετούνται οι σχέσεις μεταξύ των μεντόρων και των καθοδηγούμενων.

Συγκεκριμένα:

α) Το μοντέλο της μαθητείας (Apprenticeship model). Βασίζεται στη συνεργατική διδασκαλία, όπου σημαντική θέση κατέχει η παρατήρηση, ο προγραμματισμός και η συζήτηση.

β) Το μοντέλο των δεξιοτήτων (Competence model). Πρόκειται για μια προσέγγιση βασισμένη στην άσκηση συγκεκριμένων ικανοτήτων και συμπεριφορών, σύμφωνα με την οποία ο μέντορας ως συστηματικός εκπαιδευτής παρατηρεί και αξιολογεί τους καθοδηγούμενους.

γ) Το μοντέλο του στοχασμού (Reflection). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι καθοδηγούμενοι ενθαρρύνονται να στοχάζονται διαρκώς, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν το έργο τους, καθώς και να το προσαρμόζουν στις ανάγκες τους

Δύο εξίσου γνωστά μοντέλα της καθοδήγησης που θα αναπτυχθούν είναι εκείνο που επινόησε ο Daloz και βασίζεται στην παραδοχή ότι η βέλτιστη μάθηση σε μια σχέση καθοδήγησης προκύπτει όταν είναι εμφανείς δύο βασικές λειτουργίες, η πρόκληση και η υποστήριξη.

3. Προετοιμάζοντας τους ηγέτες και τους διαμεσολαβητές του αύριο

Σκοπός της ενότητας

Η ηγεσία εάν την συνδέσουμε και με ιστορικά γεγονότα αποτελεί μια σπουδαία έννοια. Ωστόσο στη σημερινή εποχή έχει συνδεθεί με τον επιχειρηματικό κόσμο και αποτελεί ένα απαραίτητο εφόδιο επιτυχίας.

Μέσα από την συμβουλευτική ένα παλιό στέλεχος- ηγέτης μπορεί να προετοιμάσει ένα νεότερο άτομο ώστε να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή επαγγελματική πορεία που θα μπορούσε.

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει στους φοιτητές τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη και να τα συνδέσει με τη συμβουλευτική και πως μπορεί μέσα από αυτή να δημιουργηθεί ένας ηγέτης ή ένας ηγέτης να δημιουργήσει άλλους έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

Η συγκεκριμένη ενότητα αφού καλύψει το βασικό θεωρητικό πλαίσιο, θα επικεντρωθεί στην ανάλυση μελετών περίπτωσης και σύγχρονων παραδειγμάτων. Κάποιες από τις βασικές επιμέρους ενότητες θα αφορούν :

1)Θεωρητικό πλαίσιο

Ένα θεωρητικό πλαίσιο όπου θα εξεταστεί η έννοια της ηγεσίας, τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να θεωρείται ηγέτης.

2)Συναλλακτική ηγεσία

Η ενότητα θα περιλαμβάνει την ανάλυση του συναλλακτικού ηγέτη, τον τρόπο που επεμβαίνει σε μια ομάδα, τους στόχους του, το πως αντιμετωπίζει τις καταστάσεις και το στρατηγικό σχεδιασμό του ως προς τον έλεγχο της ομάδας.

3)Μετασχηματιστική Ηγεσία

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα διευκρινιστεί η θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας, θα τονιστεί η αξία της εμπιστοσύνης, το ποια είναι η αρμόζουσα συμπεριφορά του ηγέτη στο κάθε άτομο προσωπικά και θα υπάρξει καθοδήγηση ώστε ο καθένας να μπορέσει να βρει τεχνικές με τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει πιο αποδοτικά

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν αυτή την ενότητα θα είναι σε θέση να:

• Γνωρίζουν τη σημασία και τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη καθώς και το πώς μπορεί ένας ηγέτης να καθοδηγήσει και να συμβουλεύσει μια ομάδα

• Θα αντιληφθούν τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού, της σωστής διαχείρισης στην επίλυση προβλημάτων και στην οργάνωση μιας ομάδας ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα

• Θα κατανοήσουν τις δυσκολίες αλλά και τα πλεονεκτήματα του να είναι κάποιος ηγέτης και να προσπαθεί να συμβουλεύσει μια ομάδα

• Και θα έχουν προσδιορίσει ποιες είναι οι κατάλληλες τεχνικές για την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών τους ώστε να ηγούνται σε κάποια ομάδα

4. Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο των επιχειρήσεων

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η ανάλυση της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης και η σύνδεση της με εμπειρικά παραδείγματα του εκπαιδευόμενου. Η συγκεκριμένη ενότητα, θα δώσει την ευκαιρία στον καθένα να αντιληφθεί τη χρησιμότητα της και τα οφέλη της μέσα στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

• Ανάλυση των τύπων ηγεσίας (Goleman):

Η ενότητα στοχεύει στην διάκριση των έξι διαφορετικών τύπων ηγεσίας του D. Goleman. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι παρακάτω στυλ (τύποι) ηγεσίας: το καταπιεστικό, το ανθρωπιστικό, ο δημοκρατικό, καθοδηγητικό, συμβουλευτικό και το στυλ του οραματιστή ηγέτη. Θα δοθούν τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε τύπου.

• Το προφίλ του εργαζόμενου με συναισθηματική ικανότητα:

Η ενότητα θα ασχοληθεί με τον τρόπο που ο εργαζόμενος με συναισθηματική ικανότητα μπορεί να ανταποκριθεί μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθεί διάκριση μεταξύ της αξίας των επαγγελματικών δεξιοτήτων και συναισθηματικής ικανότητας. Θα συζητηθούν τα οφέλη της συναισθηματικής νοημοσύνης μεταξύ των σχέσεων που δημιουργούνται στον εργασιακό χώρο. Σταδιακά, θα δημιουργηθεί το προφίλ του εργαζόμενου με συναισθηματική νοημοσύνη.

• Η συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακή επίδοση:

Η ενότητα αυτή, θα αναδείξει την σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και εργασιακής επίδοσης. Θα αναλυθεί μέσα από το πρίσμα της συναισθηματικής νοημοσύνης η εργασιακή επίδοση, η εργασιακή ικανοποίηση και η επαγγελματική εξουθένωση.

• Δράσεις για την βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης:

Η ενότητα θα περιλαμβάνει τρόπους και δράσεις στις οποίες το άτομο μπορεί να προβεί έτσι ώστε να βελτιώσει το επίπεδο των συναισθηματικών ικανοτήτων του.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Στο τέλος της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση:

1.Να αναγνωρίσει τις βασικές αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης

2. Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων με συναισθηματική νοημοσύνη

3. Να αντιληφθεί την συμβολή και τα οφέλη της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσα στον εργασιακό χώρο

4. Να διακρίνει τους διαφορετικούς τύπους ηγέτη και να κρίνει ποιος είναι ο κατάλληλος για κάθε περίπτωση

5. Να επανεξετάσει την στάση απέναντι στους συναδέλφους του

5. Η επικοινωνία στο χώρο της εργασίας

Από την εμφάνιση των ανθρώπινων κοινωνιών πρωταρχικό μέλημα αποτέλεσε η επικοινωνία μεταξύ τους. Η δημιουργία συμβόλων και ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας αποτέλεσε συνεκτικό στοιχείο των κοινωνιών. Η γλώσσα, τα σύμβολα και τα νοήματα συνέβαλαν στην κατανόηση τόσο του άλλου, όσο και του περιβάλλοντος που ζει το ίδιο το άτομο. Στον εργασιακό χώρο ο ρόλος της είναι σημαντικός και γίνεται αντιληπτός μέσα από την πόλωσή της. Οι συνέπειες που επιφέρει (π.χ. συγκρούσεις, εργασιακή εξουθένωση) πολλές φορές οδηγούν στην ρήξη των σχέσεων και κατ΄ επέκταση στην αναποτελεσματικότητα.

Σε πλήθος ερευνών έχει υποστηριχθεί ότι η επικοινωνία εκτός από τον συντονισμό του εργατικού δυναμικού, στοχεύει στην αρμονία και στην εύρυθμη λειτουργία του καθώς δημιουργεί ένα εργασιακό κλίμα. Η ανάδειξη της σημασίας και η αξία της κρίνεται σημαντική για ανάλυση όταν πρόκειται για συνθήκες ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Επίσης, συμβάλλει στη δημιουργία αισθήματος συνεργασίας ,διευκολύνει την ανάληψη αρμοδιοτήτων και ευθυνών και υποκινεί τους εργαζόμενους σε υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας (Aldag & Stearns, 1991).

1.Η επικοινωνία στον εργασιακό χώρο:

Οι επιμορφωμένοι του προγράμματος θα κατανοήσουν την σημασία της επικοινωνίας, με ποιον τρόπο πρέπει να συμπεριφέρονται τόσο σε συνεργάτες, όσο και στον εργοδότη. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν ή θα εξελίξουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν ως τότε.

2.Η σημασία της επικοινωνίας για δυνατότητα επιβίωσης μιας επιχείρησης:

Σ’ αυτή την ενότητα θα αναλυθεί η ενδοεπικοινωνιακή σχέση και το κλίμα συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων. Δύο παράγοντες που οδηγούν στην εύρυθμη λειτουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος.

3.Τρόποι και Μέσα Επικοινωνίας:

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τρόπους επικοινωνίας, για τη σωστή λειτουργία στον εργασιακό χώρο. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην εξωλεκτική και στη μη λεκτική επικοινωνία: το πολιτισμικό πλαίσιο, την ενδυμασία, τη γλώσσα, τις εκφράσεις προσώπου και σώματος. Τα παραπάνω συντελούν στη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

4.Αίτια Αναποτελεσματικότητας:

Η συγκεκριμένη θεματική ασχολείται εκτενώς με τα προβλήματα που δημιουργούνται στον εργασιακό χώρο και αναφορά στους τρόπους επίλυσης, και αποφυγή τους. Επιθυμητό αποτέλεσμα αποτελεί η βελτίωση της αυτογνωσίας των ατόμων και η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ συνεργατών.

5.Moντέλα του coaching:

• Το μοντέλο προπόνηση GROW προσφέρει ένα πλαίσιο με γενικές ερωτήσεις για να αποσπάσει τους στόχους, τα εμπόδια, τις επιλογές και περισσότερο, χωρίς ποτέ να χρειάζεται να προσφέρει συμβουλές ή να αναγκάσει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κατά μία έννοια, ο προπονητής παρέχει ένα δυναμικό όχημα για την ανάπτυξη του πελάτη του.

• Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές ερωτήσεις σε κάθε ένα από τα ανωτέρω στάδια, ο προπονητής μπορεί να δημιουργήσει τον κατάλληλο οδηγό για πρόοδο και δράση. Το μοντέλο TGROW προσφέρεται συνήθως ως σημείο εκκίνησης για να χτιστεί εμπιστοσύνη.

• Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται μία λίστα ελέγχου, η οποία επιτρέπει την καταγραφή της διαδικασίας προπόνησης. Με τη χρήση του μοντέλου, ο προπονητής εστιάζει την προσοχή του στη λύση και όχι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αντί να συζητούν τις δυσκολίες, επικεντρώνονται σε ότι λειτουργεί σωστά μέχρι σήμερα.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Όταν οι συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν αυτή την ενότητα θα είναι σε θέση να:

• Γνωρίζουν ποια ειναι τα προβήματα της εργασίας και πως να αντιμετωπισθούν

• Εστιάζουν στις ανάγκες που αντιμετωπίζει ένας εργασιακός χώρος

• Επαναπροσδιορίζουν την εργασιακή σχέση

• Γνωρίζουν την αξία της συνεργασίας και του συνεργάζεσθαι, δηλαδή μέσα από την κοινή προσπάθεια και την ικανότητα της συνεργασίας να υπάρχει βελτίωση

6. Διαχείριση κρίσεων και στρατηγικός σχεδιασμός

Σκοπός της ενότητας

Η σύγχρονη διοίκηση και διαχείριση (management) αποτελούν βασικά εκείνα συστατικά στοιχεία για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η καθοδήγηση (Coaching) και η ηγεσία αποτελούν βασικές συνιστώσες για την επιτυχία του σύγχρονου management.

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές θεωρητικές έννοιες της διαχείρισης και των χαρακτηριστικών του coaching και να το συνδέσει με τις σύγχρονες εμπειρικές μελέτες και παραδείγματα που οδηγούν στην επίτευξη της αποτελεσματικότητας, και στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.

Η συγκεκριμένη ενότητα αφού καλύψει το βασικό θεωρητικό πλαίσιο, θα επικεντρωθεί στην ανάλυση μελετών περίπτωσης και σύγχρονων παραδειγμάτων. Οι βασικές επιμέρους-ενότητες που θα συμπεριλαμβάνονται αφορούν:

Διαχείριση Κρίσεων και Στρατηγικός Σχεδιασμός:

Η ενότητα θα περιλαμβάνει μια ανάλυση του περιβάλλοντος, των αιτιών των κρίσεων, αλλά και την ανάπτυξη των κατάλληλων εκείνων εργαλείων για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των κρίσεων, τον ρόλο της επικοινωνίας, της διαχείρισης, των δημόσιων σχέσεων και του στρατηγικού σχεδιασμού σε γενικό και θεωρητικό επίπεδο, καλύπτοντας σε γενικές γραμμές το σύνολο του επιτελικού και συντονιστικού έργου που απαιτείται για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση.

7. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποτελεσματικότητα:

Οι πιέσεις από το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτούν ριζική αναθεώρηση των παραδοσιακών τρόπων διοίκησης τους με την ανάπτυξη, αξιοποίηση και σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναπτυχθούν οι σύγχρονες θεωρίες, οι τεχνικές-μέθοδοι και εργαλεία που στοχεύουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην επίτευξη της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας.

8. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Λήψη Αποφάσεων:

Η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας προϋποθέτει μια νέα «κουλτούρα» που συνεπάγεται αύξηση των ευθυνών, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και συνδέεται άμεσα με την λήψη των αποφάσεων. Ιδιαίτερα σήμερα οι σύγχρονοι managers και ηγέτες πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα με την υιοθέτηση της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας ώστε να μπορέσουν να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις και να ενταχθούν σε ένα σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δεν θα ευημερούν μόνο οι αριθμοί αλλά και οι άνθρωποι. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναπτυχθούν οι σύγχρονες θεωρίες, οι τεχνικές-μέθοδοι και εργαλεία, καθώς επίσης και ανάλυση των μελετών περιπτώσεων σχετικά με τη διοίκηση ολικής ποιότητας και τη λήψη αποφάσεων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όταν θα έχετε τελειώσει την συγκεκριμένη ενότητα, θα είσθε σε θέση να

▪ γνωρίζετε τη σημασία, τα χαρακτηριστικά και τις βασικές έννοιες του coaching και του σύγχρονου management

▪ αντιλαμβάνεστε τη σημασία πού έχει η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, του στρατηγικού σχεδιασμού, της επικοινωνίας, της διοίκησης ολικής ποιότητας, της λήψης των αποφάσεων, καθώς επίσης και της σωστής διαχείρισης των κρίσεων και της επίλυσης των προβλημάτων και της επίτευξη της αποτελεσματικότητας

▪ κατανοείτε τα πλεονεκτήματα, και τις δυσκολίες του coaching για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στον εργασιακό χώρο.

▪ να προσδιορίσετε το κατάλληλο πλαίσιο και τις τεχνικές για την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, εξειδίκευση και της προσωπικότητας σας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα διαρκεί 6 μήνες. Στο πρόγραμμα αντιστοιχούν 320 διδακτικές ώρες και 27 πιστωτικές μονάδες (ECVET).

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω διαδικτύου. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από πανεπιστημιακές σημειώσεις για την κάθε διδακτική ενότητα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα τηλεκπαίδευσης. Η πιστοποίηση των γνώσεων γίνεται με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή σωστού – λάθους που πραγματοποιούνται διαδικτυακά κάθε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεστ οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης το οποίο εκδίδεται στα ελληνικά και αγγλικά.

Έναρξη και λήξη αιτήσεων:

03/01/2017- 24/02/2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι και 24 Φεβρουαρίου 2017. Τα μαθηματα ξεκινούν τη Δευτέρα 6 Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewgNnKHUVWdSI18iBNda-Sh4a8c0F-7zEMhaO5IkE7BKfHwg/viewform?c=0&w=1 και να καταθέσουν τα χρήματα (την πρώτη δόση) μέχρι το αργότερο 24 Φεβρουαρίου στην παρακάτω τράπεζα:  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Επιτροπή Ερευνών)

Λογαριασμός: 5405034810310

IBAN: GR2001724050005405034810310

Κωδ. Έργου Ε.Ε. : 82056

Θα πρέπει να φαίνεται το Ονοματεπώνυμο σας και ο κωδ. του έργου Ε.Ε.

Στη συνέχεια το αποδεικτικό της κατάθεσης το στέλνετε είτε με fax : 26510 05093 υπόψη κου Τσιούρη, είτε με mail στο e-mail : atsiuris@cc.uoi.gr

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 700 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται για την εγγραφή, δεύτερη καταβάλλεται με το τέλος του τρίτου μήνα και η τελευταία δόση με το τέλος του έκτου μήνα.

Όσοι καταβάλουν όλο το ποσό δικαιούνται έκπτωση 10%

Όσοι είναι άνεργοι δικαιούνται έκπτωση 10% με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή σας γίνεται 1. μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης www.elearn.econ.uoi.gr ή 2. συμπληρώνοντας αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewgNnKHUVWdSI18iBNda-Sh4a8c0F-7zEMhaO5IkE7BKfHwg/viewform?c=0&w=1.

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς επίσης και τον οδηγό του προγράμματος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μιχάλης Χλέτσος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τηλ. 26510 05924 και e-mail : mhletsos@uoi.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «EXECUTIVE COACHING AND MANAGEMENT»

Παπάνης Ευστράτιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τηλ. 22510 36520 και e-mail : e.papanis@soc.aegean.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «EXECUTIVE COACHING AND MANAGEMENT»

Ελένη Πρασσά, MSc Κοινωνιολόγος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τηλ. 6940 911716 και e-mail : eprassa@aegean.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 22510 36520 και 6940911716, 6985586319, 6988019804,2651005929