«Ηθικά Νικομάχεια, Τόμος Πρώτος» Αριστοτέλης – Δωρεάν e-book

Χρόνος ανάγνωσης < 1 ΄

Μετάφραση: Κυριάκος Ζάμπας

Εκδόσεις Φέξη

«…Περί της κριτικής και ερμηνευτικής μας εργασίας εις το κείμενον των Ηθικών Νικομαχείων όχι μόνον απρόσφορον αλλά και αδύνατον είναι να λεπτολογήσωμεν ενταύθα, διότι θα εχρειάζετο χώρος ίσος προς τον όγκον του βιβλίου. Απλώς αναφέρομεν ότι άνω των 500 χωρίων αποκατεστήσαμεν εκ των χειρογράφων ή δι’ ελαφράς τροποποιήσεως και προ πάντων της στίξεως και των μορίων (δε, δη, γαρ, άρα, ου, εν, επί κτλ.), και περί τα 1000 ανεξήγητα εν συνόλω χωρία ερμηνεύσαμεν σαφώς. Διά τούτο ο ασαφής και αποσπατώδης και μόνον εκ φήμης θαυμαζόμενος Αριστοτέλης δια πρώτην ίσως φοράν εν Ελλάδι παρουσιάζεται σαφής, αυτοεξηγημένος, συναφής, και προ πάντων ακέραιος και πλήρης δια να εκτιμηθή και θαυμασθή από την ατομικήν πλέον αντίληψιν εκάστου…»

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή pdf εδώ