Γιατί οι γυναίκες είναι πιο φτωχές από τους άνδρες

και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει αυτό

Χρόνος ανάγνωσης < 1 ΄

Συγγραφέας: Annabelle Williams

Το αναπαραγωγικό δικαίωμα, η στεγαστική κρίση, η φτώ­χεια της τρίτης ηλικίας, οι επενδύσεις, η υγειονομική πε­ρίθαλψη, το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, είναι μερικά από τα θέματα που θίγονται στις σελίδες του παρόντος βιβλίου. Η Annabelle Williams παρουσιάζει εύστοχα την οικονομική ανισότητα μεταξύ των φύλων δείχνοντας πώς η κοινωνία λει­τουργεί ως τροχοπέδη στην αύξηση του κεφαλαίου των γυναι­κών. Μια πολύπλευρη ανάλυση της δυσμενούς οικονομικής θέσης στην οποία τοποθετεί η κοινωνία τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες και των νομικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δομών [social constructs] τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες. Ένα βιβλίο που ρίχνει φως στις πολλαπλές μορφές και πρακτικές διαχωρισμού και ανισότητας φύλων σε βάρος των γυναικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Παπαζήση
Αριθμός σελίδων: 390
Έτος έκδοσης: 2022
Τιμή: €25,44